Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/27524
Title: Сацыяльна-палітычныя ідэі ў дыскурсе віленскай неасхаластыкі ў канцы XVI – пачатку XVII ст.
Other Titles: SOCIO-POLITICAL IDEAS IN THE DISCOURSE OF VINIUS NEOSCHOLASTICS IN THE LATE 16th – EARLY 17th CENTURIES
Authors: Бортнік, І. А.
BORTNIK, I.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Беларускае Падзвінне-2021
Варшаўская канфедэрацыя
Віленская езуіцкая акадэмія
Грамадства
Дзяржава
Дыскурс
Езуіты
Ерась
Неасхаластыка
Саслоўе
Царква
Warsaw Confederation
Jesuit Academy of Vilnius
Society
State
Discourse
Discourse
Jesuit
HeresyDiscourse
Neo-scholasticism
Church
Issue Date: 2021
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Бортнік, І. А. Сацыяльна-палітычныя ідэі ў дыскурсе віленскай неасхаластыкі ў канцы XVI – пачатку XVII ст. / І. А. Бортнік // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. арт. V міжнар. навук. канф., Полацк, 15–16 крас. 2021 г. / Полац. дзярж. ун-т ; пад агульн. рэд. А.І. Корсак (адк. рэд.), В.У. Чараўко, У.Я. Аўсейчыка. – Наваполацк : Полац. дзярж. ун-т, 2021. – С. 195.
Abstract: Дадзены артыкул прысвечаны эксплікацыі і комплекснаму аналізу сацыяльна-палітычных ідэй у дыскурсе віленскай неасхаластыкі ў канцы XVI – пачатку XVII ст. У якасці першакрыніц выкарыстаны творы езуіцкіх інтэлектуалаў, якія ў разглядаемы перыяд працавалі ў Віленскай езуіцкай акадэміі: Якуба Вуйка, Станіслава Градзіцкага, Марціна Сміглецкага, Марціна Лашча. У артыкуле разгледжаны погляды езуіцкіх аўтараў на праблемы сутнасці грамадства і дзяржавы, розных форм права. Адзначана, што ў дыскурсе віленскай неасхаластыкі сцвярджаецца прыярытэт царкоўнай улады над дзяржаўнай, неабходнасць панавання адзінай каталіцкай канфесіі ў дзяржаве і рэпрэсіўных дзеянняў адносна «ерасі». Вылучаны погляды віленскіх езуітаў адносна форм дзяржаўна-палітычнага ўладкавання. Адзначана, што пры разглядзе сацыяльнай структуры грамадства езуіцкія аўтары прытрымліваюцца традыцыйнай станавай канцэпцыі.=This article is devoted to the explication and comprehensive analysis of socio-political ideas in the discourse of Vilnius neo-scholasticism in the 16th – early 17th centuries. The works of Jesuit intellectuals who worked at the Jesuit Academy of Vilnius during the period under review were used as primary sources: Jakub Wujek, Stanisław Grodzicki, Marcin Śmigliecki and Marcin Łaszcz. The article examines the views of Jesuit authors on the problems of society and the state, various forms of law. It is noted that the discourse of Vilnius neo-scholasticism affirms the priority of ecclesiastical power over the state, the need for the domination of a single Catholic denomination in the state and repressive actions against «heresy». The views of the Vilnius Jesuits on the forms of state and political system are highlighted. It is noted that when considering the social structure of society, Jesuit authors adhere to the traditional estate concept.
Description: ГІСТОРЫЯ ПОЛАЦКАГА ЕЗУІЦКАГА КАЛЕГІУМА – АКАДЭМІІ Ў СІСТЭМЕ ЕЎРАПЕЙСКІХ АДУКАЦЫЙНЫХ ТРАДЫЦЫЙ
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/27524
ISBN: 978-985-531-737-2
Appears in Collections:Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бортнік І.А._с-195-202.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.