Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/27520
Title: Праблема неабходнасці і канцінгентнасці ў творчасці В. Бучынскага
Other Titles: THE PROBLEM OF NECESSITY AND CONTINGENCY IN THE WORKS OF W. BUCZYNSKI
Authors: Клімовіч, Г. І.
KLIMOVICH, H.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Беларускае Падзвінне-2021
Absolute necessarium
Hypothetice autem necessarium
Metaphysice necessarium
Physice necessarium
Moraliter necessarium
В. Бучынскі
Полацкая езуіцкая акадэмія
Неасхаластыка
Полацкая неасхаластыка
Канцінгентнае і неабходнае
Issue Date: 2021
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Клімовіч, Г. І. Праблема неабходнасці і канцінгентнасці ў творчасці В. Бучынскага / Г. І. Клімовіч // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. арт. V міжнар. навук. канф., Полацк, 15–16 крас. 2021 г. / Полац. дзярж. ун-т ; пад агульн. рэд. А.І. Корсак (адк. рэд.), В.У. Чараўко, У.Я. Аўсейчыка. – Наваполацк : Полац. дзярж. ун-т, 2021. – С. 217.
Abstract: Артыкул прысвечаны даследаванню праблемы суаднясення канцінгентага і неабходнага відаў быцця ў творчай спадчыне прафесара Полацкай езуіцкай акадэміі – знакамітага філосафа і тэолага, аднаго з пачынальнікаў руху неасхаластыкі – Вінцэнція Бучынскага. Праблема неабходнасці і канцінгентнасці займае адно з галоўных месцаў у схаластычнай сістэме філасофіі, менавіта ад яе вырашэння залежыць магчымасць выкарыстання апастэріорных доказаў існавання Абсалюта. У рабоце аналізуецца класіфікацыя асноўных відаў быцця праз прызму філасофскіх поглядаў В. Бучынскага, прадстаўленых у рабоце Instutiones philosophicae (частка прысвечаная метафізіке), таксама даследавана палеміка па акрэсленаму пытанню з прадстаўнікамі французскай і нямецкай філасофіі гэтага часу. Разглядаецца выкарыстанне аўтарам канцэптаў absolute necessarium, hypothetice autem necessarium, metaphysice necessarium, physice necessarium, moraliter necessarium.=The article is devoted to the problem of correlation of contingent and necessary types of being in the creative heritage of the profes-sor of the Polotsk Jesuit Academy – the famous philosopher and theologian, one of the founders of the neo-scholastic movement – Wincenty Buchinsky. The problem of necessity and contingency has an important place in the scholastic system of philosophy; the possibility of using a posteriori proofs of the existence of the Absolute depends on its solution. The paper analyzes the classification of the main types of being through the prism of philosophical views of W. Buchinsky, presented in the work Instutiones philosophicae (part devoted to metaphysics) also explores the controversy on this issue with representatives of French and German philosophy at this time. The use of the author of the concepts absolute necessarium, hypothetice autem necessarium, metaphysice necessarium, physice necessarium, moraliter necessarium is considered.
Description: ГІСТОРЫЯ ПОЛАЦКАГА ЕЗУІЦКАГА КАЛЕГІУМА – АКАДЭМІІ Ў СІСТЭМЕ ЕЎРАПЕЙСКІХ АДУКАЦЫЙНЫХ ТРАДЫЦЫЙ
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/27520
ISBN: 978-985-531-737-2
Appears in Collections:Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Клімовіч Г.І._с-217-219.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.