Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/27518
Title: Езуіты ў гісторыі Падзвіння: асобы і даследаванні
Other Titles: JESUITS IN HISTORY OF PАDZVINNE: PERSONS AND STUDIES
Authors: Півавар, М. В.
PIVAVAR, M.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Беларускае Падзвінне-2021
Езуіты
Полацкі езуіцкі калегіум
Полацкая езуіцкая акадэмія
Сістэма адукацыі на беларускіх землях
Даследчыкі Падзвіння
Jesuits Polotsk Jesuit College
Polotsk Jesuit Academy
The education system in the Belarusian lands
The researchers of Polotsk region
Issue Date: 2021
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Півавар, М. В. Езуіты ў гісторыі Падзвіння: асобы і даследаванні / М. В. Півавар // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. арт. V міжнар. навук. канф., Полацк, 15–16 крас. 2021 г. / Полац. дзярж. ун-т ; пад агульн. рэд. А.І. Корсак (адк. рэд.), В.У. Чараўко, У.Я. Аўсейчыка. – Наваполацк : Полац. дзярж. ун-т, 2021. – С. 225.
Abstract: У артыкуле разглядаюцца асобы, які даследавалі гісторыю арганізацыі і дзейнасць сістэмы адукацыі, утвораную езуітамі на Падзвінні (Полаччыне) у ХVІ – пач. ХІХ ст. Аналізуецца іх уклад у гісторыю, культуру, адукацыю Полаччыны, асноўныя дасягненні, бібліяграфія. Прыводзяцца звесткі пра найбольш вядомых езуітаў – ураджэнцаў Віцебшчыны, якія атрымалі адукацыю ў рэгіёне, а далей іх дзейнасць працякала ў іншых месцах. Разглядаюцца таксама і свецкія асобы, якія атрымалі адукацыю ў езуіцкіх навучальных установах і яе ўплыў адчуваўся пэўным чынам на іх дзейнасці. Сярод найбольш вядомы: Ян Баршчэўскі, Балеслаў Брэжга, Аляксей Віктаравіч Бялецкі, Аляксей Парфенавіч Сапуноў, Іван Пятровіч Дэйніс, Францішак Багамолец, Ян Хшціцель Багамолец, Вінцэнцій Бучынскі, Ігнацій Манькоўскі, Гаўдэнтый Шапялевіч і шэраг іншых асоб.=The article examines the person who explore the history of the organization and activities of the education system, formed by the Jesuits in Polotsk region XVI – beginning of XIX century. It analyzes their contribution to the history, culture, education Polotchiny, major achievements, bibliography. It provides information about the most famous Jesuit – who were born in modern Vitebsk region, who re-ceived their education in the region, and further their work proceeded elsewhere. There are about secular persons, who were educated in Jesuit schools, and was influenced by their activities. Among the best known: Ian Borshevsky Boleslav Brezhga, Alexey Beletsky, A.P. Sapunov, I.P. Deynis, F. Bahampolec, J.H. Bahampolec, V. Buchinskiy, I. Mankovsky, G. Shepelevich and a number of others.
Description: ГІСТОРЫЯ ПОЛАЦКАГА ЕЗУІЦКАГА КАЛЕГІУМА – АКАДЭМІІ Ў СІСТЭМЕ ЕЎРАПЕЙСКІХ АДУКАЦЫЙНЫХ ТРАДЫЦЫЙ
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/27518
ISBN: 978-985-531-737-2
Appears in Collections:Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Півавар М.В._с-225-229.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.